Get Adobe Flash player

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

สภ.เมืองเพชรบุรี  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ขั้นพื้นฐานครบ 5 ประเภท

 

ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

 

และคนชรา พ.ศ. 2548 ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่